Bình Gốm Phù Lãng PLL1 (đồ sáng tác độc bản của nghệ nhân)

1.245.000