Bình Gốm Phù Lãng PLL26 (đồ sáng tác độc bản của nghệ nhân)

1.250.000