Bình Gốm Phù Lãng PLL31 (đồ sáng tác độc bản của nghệ nhân)

1.390.000