Bình Gốm Phù Lãng PLL4 (đồ sáng tác độc bản của nghệ nhân)

1.490.000